Urban Trad – Galicia Lyrics

Soetra nayla mori sedna
Sina pala di mila no layde
Ma nu a sea a mareva
Mea la poni tera be nadile
Me ta no re semila te nu radile
Aru galeo nade lani
Siria logo nya mu nayle
Gara dora se no paladi
Salida de bana se yo adile
Bime lasola site roma hadi sole
Sedo layde
Sina pala di manu a seya
Sedo layde
Sina pala di seyoa di le
Seyoa di le

Soetra nayla mori sedna
Sina pala di mila no layde
Ma nu a sea a mareva
Mea la poni tera be nadile
Me ta no re semila te nu radile
Aru galeo nade lani
Siria logo nya mu nayle
Gara dora se no paladi
Salida de bana se yo adile
Bime lasola site roma hadi sole
Sedo layde
Sina pala di manu a seya
Sedo layde
Sina pala di le

Leave a comment